Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. informuje, że w nawiązaniu do raportu EBI nr 18/2017 z dania 09.10.2017 r. oraz w związku z uchwałą Zarządu GPW nr 1015/2017, w dniu dzisiejszym podpisał umowę na wykonanie analizy finansowej, gospodarczej oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez spółkę ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości. Powyższa umowa została zawarta z Salwix Sp. z o.o., która jest wpisana na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect prowadzoną przez GPW S.A. i zostanie wykonana w terminie do 20 października 2017 r. Ww. analiza zostanie niezwłocznie opublikowana po otrzymaniu jej przez Emitenta.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011