Raporty EBI Raporty EBI

Tytuł Utworzono
Raport 17/2018 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku 14 listopad 2018
Raport 16/2018 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki 29 październik 2018
Raport 15/2018 Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 29 październik 2018
Raport 14/2018 Zbycie udziałów w spółce zależnej 14 wrzesień 2018
Raport 13/2018 Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 14 wrzesień 2018
Raport 12/2018 Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku 14 wrzesień 2018
Raport 11/2018 Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za IV kwartał 2017 roku. 14 wrzesień 2018
Raport 10/2018 Korekta Harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2018 roku ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna 14 wrzesień 2018
Raport 9/2018 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27 czerwca 2018 roku. 14 wrzesień 2018
Raport 8/2018 Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2017 14 wrzesień 2018
Raport 7/2018 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 14 wrzesień 2018
Raport 6/2018 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 14 wrzesień 2018
Raport 5/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 kwietnia 2018 roku 14 wrzesień 2018
Raport 4/2018 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem 14 wrzesień 2018
Raport 3/2018 Nabycie udziałów w spółce 14 wrzesień 2018
Raport 2/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku 14 wrzesień 2018
Raport 1/2018 Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą 14 wrzesień 2018
Raport 26/2017 Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku 14 wrzesień 2018
Raport 25/2017 Informacja uzupełniająca do rb 15/2017. 14 wrzesień 2018
Raport 24/2017 Informacja uzupełniająca do rb 14/2017 14 wrzesień 2018
Raport 23/2017 Korekta raportu kwartalnego nr 16/2017 – Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 r. 14 wrzesień 2018
Raport 22/2017 Korekta nr 15/2017 – Korekta Raport kwartalnego za I kwartał 2017 r. 14 wrzesień 2018
Raport 21/2017 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta. 14 wrzesień 2018
Raport 20/2017 Umowa z Autoryzowanym Doradcą na sporządzenie analizy finansowej. 14 wrzesień 2018
Raport 19/2017 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego. 14 wrzesień 2018
Raport 18/2017 Nałożenie na Emitenta obowiązku sporządzenia analizy finansowej. 14 wrzesień 2018
Raport 17/2017 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą. 14 wrzesień 2018
Raport 16/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 Treść: 14 wrzesień 2018
Raport 15/2017 Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r 14 wrzesień 2018
Raport 14/2017 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r 14 wrzesień 2018

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011